Skip to Content

This website uses Cookies you can control them from this page: Cookies Page

Functionality Cookies Performance Cookies Targeting Cookies
THE 2022 FESTIVAL OF SOCIAL SCIENCE
22 October - 13 November
FoSS and ESRC logos

Imagining a brighter future for social care in Wales: what’s innovation have to do with it? (Cardiff University Event)

What’s on offer?

This three-hour session will be an interactive in-person workshop to explore the views of people in social care and their visions for the future of social care. Please choose to attend the event closest to you since the same workshop will be held in two locations. Neither workshop will be hybrid. If Covid rates rise to insecure levels, the workshops will be moved online.   

This event explores the findings of a research project, run jointly by Cardiff University's Y Lab and the People Powered Results Team at Nesta. The project looked into support for innovation in social care. 

During the session we will: briefly explore the research findings, take a walk through some of the visual outputs produced by the research, interact with people’s stories and opinions of what needs to change, and refine the 10 Visions for the Future of Social Care in Wales that our research participants inspired us to create.  

Gweithdy rhyngweithiol yn y cnawd fydd y sesiwn tair awr hon yn archwilio barn pobl sy’n derbyn gofal cymdeithasol a'u gweledigaeth o ran dyfodol gofal cymdeithasol. Dewiswch fynychu'r digwyddiad sydd agosaf atoch gan y cynhelir yr un gweithdy yn y ddau leoliad. Ni fydd y naill weithdy na'r llall yn hybrid. Os bydd cyfraddau Covid yn codi i lefelau anniogel, bydd y gweithdai yn cael eu symud ar-lein.  

Mae’r digwyddiad hwn yn archwilio canfyddiadau project ymchwil, sy’n cael ei redeg ar y cyd gan Y Lab ym Mhrifysgol Caerdydd a’r People Powered Results Team yn Nesta. Roedd y project yn edrych ar y gefnogaeth i arloesi mewn gofal cymdeithasol.

Yn ystod y sesiwn byddwn yn: archwilio’n fyr ganfyddiadau’r ymchwil, mynd am dro drwy rai o’r allbynnau gweledol a gynhyrchwyd gan yr ymchwil, rhyngweithio â straeon a barn pobl am yr hyn sydd angen ei newid, a mireinio’r 10 Gweledigaeth ar gyfer Dyfodol Gofal Cymdeithasol yng Nghymru y mae cyfranogwyr yr ymchwil wedi ein hysbrydoli i’w llunio. 

What’s it about?

We know that our social care systems aren’t working, but what can we do to change that and create a healthier Wales? If you’re passionate about social care - come share, network, and exchange to have your say about what should and could happen. All are welcome - especially those who don’t know what the word ‘innovation’ means. This event is targeted at people who work in and on social care, those with lived experience of our social care system, and the families (or support networks) that navigate it.  

Gwyddom nad yw ein systemau gofal cymdeithasol yn gweithio, ond beth allwn ni ei wneud i newid hynny a chreu Cymru iachach? Os ydych chi'n angerddol am ofal cymdeithasol - dewch i rannu, rhwydweithio a chyfnewid er mwyn cael dweud eich dweud am yr hyn a ddylai ac a allai ddigwydd. Mae croeso i bawb - yn enwedig y rhai sydd ddim yn gwybod beth yw ystyr y gair 'arloesi'. Mae’r digwyddiad hwn wedi’i dargedu at bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol, y rheini sydd â phrofiad o fyw gyda’n system gofal cymdeithasol, a’r teuluoedd (neu rwydweithiau cymorth) sy’n ei llywio. 

Who’s leading the event?

Alexis Palá, Research Associate in Y Lab of Cardiff University 

Stephanie Griffith, Innovation Manager at Social Care Wales 

Alexis Palá, Cysylltai Ymchwil yn Y Lab, Prifysgol Caerdydd

Stephanie Griffith, Rheolwr Arloesi Gofal Cymdeithasol Cymru

Open to

This event is open to adults and service users of Social Care.  

Mae'r digwyddiad hwn yn agored i oedolion a defnyddwyr gwasanaethau Gofal Cymdeithasol. 

Scheduling information

This event is hosted in collaboration by Bangor and Cardiff Universities. It will take place in two separate locations on different dates. If you would like to attend this event in Cardiff, please follow the link:  https://festivalofsocialscience.com/events/searchimagining-a-brighter-future-for-social-care-in-wales-whats-innovation-have-to-do-with-it